Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Oto słowo Pańskie. Refleksja nad Słowem Bożym Ten bardzo krótki fragment z Ewangelii św. Marka, jaki przed chwilą usłyszeliśmy, zawiera bardzo ważną naukę dla nas, dla ludzi, którzy dzisiaj żyją na świecie. Jezus, jak to opisuje św. Marek Ewangelista, który tak nagle, tak szybko pociągnął za sobą tłumy ludzi, dla wielu stał się jakiś niezrozumiały. Powszechnie więc mówiono o Nim, że to co czyni jest jakieś nieludzkie, że to jest dziwne, że chyba to On sam odszedł od zmysłów.…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. Oto Słowo Pańskie. Refleksja nad Słowem Bożym Opowiada nam dzisiaj Kościół historię ustanowienia „dwunastu”. Jeszcze chwilę wcześniej Jezus był otoczony tłumem ludzi, przynosili chorych, Jezus ich uzdrawiał, był bardzo zajęty,…
Słowo Boże na dziś Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna Goliata, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I śpiewały kobiety wśród grania i tańców: „Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy”. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: „Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania”. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida, uprzedził go więc o tym, mówiąc: „Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj się do jakiejś kryjówki i…
Słowo Boże na dziś Środa 2 tygodnia zwykłego   ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Refleksja…
Boża Rodzicielka, Theotókos, jest tytułem, do którego powinniśmy zawsze wracać, odróżniając go, jak słusznie czynią to ortodoksi, od całego niekończącego się ciągu innych imion i tytułów maryjnych. Gdyby określenie to zostało uznane z całą powagą przez wszystkie Kościoły i było szanowane w swej istocie, a nie tylko uznawane z racji prawa w dogmatyce, wystarczyłoby stworzyć fundamentalną jedność wokół Maryi, której osoba, zamiast między chrześcijanami stwarzać podziały, stałaby się, po Duchu Świętym, najważniejszym czynnikiem jedności ekumenicznej, Tą, która pomaga "zgromadzić w jedno wszystkie rozproszone dzieci Boga" (por. J 11, 52). Kościołom protestanckim, nie uznającym Maryi - Matki Boga (też z naszej winy), chciałbym powtórzyć - pomimo ogromnej różnicy jaka jest między Maryją i Duchem Świętym - to, co wykrzyknął święty Grzegorz…
Słowo Boże na dziś Wtorek 2 tygodnia zwykłego Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Samuel odrzekł: «Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: «Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę». Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: «Czy twe przybycie…
Tytuł "Boża Rodzicielka" jest dzisiaj wspólną płaszczyzną i punktem łączącym wszystkich chrześcijan, dzięki któremu można zrozumieć ich zgodę na miejsce dane Maryi w wierze. Jest to jedyny tytuł ekumeniczny, określony podczas Soboru Ekumenicznego, nie tylko zgodny z prawem, ale także uznany przez wszystkie Kościoły. Pewnego razu Luter napisał: "Dogmat, który zaświadcza, że Maryja jest Matką Boga, jest obowiązujący w Kościele od jego początków, a Sobór w Efezie nie zdefiniował go jako nowy, ponieważ jest to prawda potwierdzona już w Ewangelii i w Piśmie Świętym. Słowa te (Łk 1, 32; Ga 4, 4) z całym przekonaniem utrzymują, że Maryja jest naprawdę Bożą Rodzicielką". "Wierzymy, nauczamy i wyznajemy – czyta się formułę wiary zapisaną po Jego śmierci – że Maryja słusznie jest nazywana Bożą…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki…
Maryjo, zostałaś zaproszona na gody weselne do Kany Galilejskiej, a razem z Tobą także Twój Syn i Jego uczniowie. Uczestniczyłaś w radości nowożeńców i wszystkich obecnych na weselu. Twoja macierzyńska wrażliwość sprawiła, że zauważyłaś, iż zabrakło wina. Przewidywałaś, że może to zasmucić nowożeńców i gości, dlatego przejęta litością oraz głęboką wiarą i pokorą powiedziałaś o tym Jezusowi. Wiedziałeś, że On nie ma wina, ale ufałaś, że rozwiąże ten problem. To dlatego zachęciłaś służących, aby byli Mu posłuszni. Zgodnie z Twoim poleceniem, posłuchali Jezusa i napełnili stągwie wodą, a potem zanieśli staroście weselnemu i pozostałym gościom. Może byli zdziwieni, że ktoś każe im podawać do picia wodę, zamiast wina, ale na pewno zdumieli się jeszcze bardziej, gdy woda okazała się winem.…
Słowo Boże na dziś   ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie.…
Maryja spogląda na Ciebie z miłością i troską, bo pragnie jedynie Twojego szczęścia. W spojrzeniu Maryi możemy zobaczyć niebo. Tam bowiem, gdzie jest miłość, tam jest niebo, a Maryja jest cała utkana z miłości. Doświadczała Bożej miłości i przyjęła tę miłość do siebie, bo zgodziła się być Matką Syna Bożego, Jezusa, który jest najpełniejszym objawieniem miłości Boga. Tę miłość Maryja przekazuje nam i chce, abyśmy podobnie jak Ona przyjmowali Jezusa do serca i z Nim żyli na co dzień. Cokolwiek wydarza się w Twoim życiu, nawet jeśli są to bolesne sprawy, nawet wielkie tragedie, to nigdy nie wolno Ci zapominać o tym, żeby kochać. Nawet jeśli nie spotkasz się z miłością ze strony innych ludzi, to ze swojego serca masz…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:…
Słowo Boże na dziś ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim…
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do niech Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. Oto słowo Pańskie. Refleksja nad Słowem Bożym Stara chrześcijańska tradycja mówi,…