Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Rozdział 1

Definicje i dostęp do płatnych Usług

Definicje użyte w regulaminie i określenia należy rozumieć następująco:

1) Administrator – właściciel serwisu www.homilieirozwazania.pl, który jest osobą fizyczną o nazwisku: Józef Władysław Tabor, zwanym dalej Administratorem, zameldowanym pod adresem: 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 33, a zamieszkałym pod adresem: 33-230 Szczucin, Dąbrowica 91.

2) Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała od Administratora pełny dostęp do Serwisu i korzysta z jego Usług.

3) Dane – wszelkie danych podane przez Użytkownika w ramach zamawiania Usługi.
4) Regulamin – niniejszy dokument.

5) Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.homilieirozwazania.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora.
6) Usługi – dobra z których można korzystać, lub które można nabyć, za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności:

 • homilie niedzielne na wszystkie okresy roku liturgicznego,

 • homilie świąteczne i okolicznościowe,

 • rozważania codzienne na wszystkie okresy roku liturgicznego,

 • rozważania na nabożeństwa majowe, czerwcowe i październkowe,

 • propozycje kazań, rozważań rekolekcyjnych,

7) Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora.

 

§1

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług przez Administratora oraz sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki dostęu do płatnych usług Serwisu.

Jak uzyskać dostęp do odpłatnych usług Serwisu:

§2

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do wszystkich treści Serwisu. Usługą bezpłatną jest dostęp do określonych przez Administratora treści. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

 2. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu należy dokonać rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Serwisu oraz dokonać płatności za korzystanie z tych Usług

 3. Administrator nie ustala Użytkownikowi wysokości płatności za dostęp do płatnych usług Serwisu. Wysokość płatności (zwaną inaczej jako opłatę aktywacyjną) ustala indywidualnie i dobrowolnie Użytkownik. Administrator oświadcza, że każda wysokość płatności (opłaty aktywacyjnej)  będzie dla niego satysfakcjonująca, a Użytkownika upoważnia do dostępu do płatnych Usług Serwisu na okres jednego roku. Każda opłata, którą Użytkownik uzna za stosowną i uiści na rzecz Administratora, daje Użytkownikowi pełny dostęp do odpłatnych usług Serwisu na okres jednego roku. Po upływie roku, Użytkownik chcąc mieć nadal pełny dostęp do płatnych usług Serwisu powiadamia o tym Administratora drogą elektroniczną, a następnie ponawia dobrowolną opłatę aktywacyjną systemem opisanym w tym Regulaminie - dane celem uiszczenia opłaty aktywacyjnej na kolejny rok są takie same, jakie zostały podane Użytkownikowi w pierwszym e-mailu (w przypadku zapomnienia przez Użytkownika danych koniecznych celem uiszczenia opłaty aktywacyjnej na kolejny rok, Użtykownik poprosi Administratora o ich ponowne podanie). Uwaga: NIE REJESTRUJ SIĘ DO NASZEGO SERWISU, JEŚLI NIE MASZ ZAMIARU UIŚCIĆ OPŁATY AKTYWACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA WYŻEJ W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 4. Z przyczyn opisanych w §2 p. 3, Administrator nie wystawia Użytkownikowi faktury VAT za dokonanie płatności za dostęp do płatnych Usług Serwisu.

§3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych ustaw.

§4

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§5

Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§6

Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

§7

Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Rozdział 2

Świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

§ 8

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Administratora oraz niniejszym Regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 9

  1. W celu zarejestrowania się i złożenia zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik musi:

   1. wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do Serwisu i oferowanych w jego ramach Usług;

   2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;

   3. przesłać do Administratora poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny;
   4. po otrzymaniu e-maila o fakcie prawidłowej rejestracji, potwierdzić własność nazwy poczty elektronicznej, klikając nadesłany link. Poniżej tegoż linku podajemy dane do uiszczenia opłaty aktywacyjnej (dane te należy ściśle zachować, gdyż mogą być potrzebne Użytkownikowi w celu przedłużenia dostępu do płatnych usług na kolejny rok);
   5. dokonać płatności aktywacyjnej ( §2 p.3 niniejszego Regulaminu). 
   6. W przypdku osób, które się prawidłowo zarejestrowały, a nie uiściły opłaty aktywacyjnej w ciągu 14 dni, ich dane będą usunięte z systemu, po uprzednim powiadomieniu tychże osób.
   7. NIE REJESTRUJ SIĘ DO NASZEGO SERWISU, JEŚLI NIE MASZ ZAMIARU UIŚCIĆ OPŁATY AKTYWACYJNEJ, O KTÓREJ MOWA WYŻEJ W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 1. Po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu płatności, o których mowa w §2 p.3 niniejszego Regulaminu, w ciągu 48 godzin Administrator nadaje Użytkownikowi status pełnego dostępu do wszystkich Usług Serwisu - AKTYWACJA NIE DOKONUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronach Serwisu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług.  

Rozdział 3

Dane osobowe Użytkowników

§ 10

 1. Administratorem Danych jest Administrator. Dane przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia Usług określonych w tym Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia świadczenie Usług.

 2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu stosownych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają podmioty badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW. Certyfikat świadczonych przez Administratora Usług został wydany przez firmę Home.pl.

 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

 4. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

Rozdział 4

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi oraz przerw w funkcjonowaniu serwisu

§ 11

 1. Administrator informuje o możliwości wystapienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne

§ 12

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez furmularz kontaktowy zamieszczony w menu strony, z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który przesłał Użytkownik w trakcie rejestracji, lub na inny wskazany przez Użytkownika adres.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia: 07.12.2015

 2. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

§ 14

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o akceptacji zmian Regulaminu, uważa się, że zmiany nie zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 15

W przypadku gdyby którekolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, o ile nie będzie się to sprzeciwiać właściwości świadczenia Usług lub jej celowi.

§ 16

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.